Regulamin sklepu internetowego www.APScraft.pl    

ważny od 24.05.2016

 

 

§ 1. Informacje wstępne

 1.  APScraft jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Piotr Stafin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą APSsystem Piotr Stafin z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. turystycznej 16/21, 44-335 Jastzebie-Zdrój wpisaną do CEIDIG, NIP: 633-201-74-94 , REGON: 364191067  , adres e-mail: sklep@apscraft.pl , numer telefonu: 509-358-209

Rachunek bankowy prowadzony przez Alior Bank 48249000050000400032160594
Dla płatności EUR €  PL37249010570000990219738789  Kod BIC/SWIFT ALBPPLPW

 1.  Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego i zawierania transakcji w sklepie APScraft.pl.

3. APScraft.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać artykuły w postaci produktów do rękodzieła.

 1.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

§2 Świadczenie usług elektronicznych

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 1.  Konto Klienta w Sklepie internetowym;

b. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

 1.  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 2.  Komputer z dostępem do Internetu;
 3.  Dostęp do poczty elektronicznej,
 4.  Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
 5.  Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 6.  Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7.  Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8.  Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9.  Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 10.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 11.  W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 12.  Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 13.  Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 14.  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji,

b. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta:. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

 1.  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 2.  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

13. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 1.  Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 2.  Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

b. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

c. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 1.  Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

§ 3 Zamówienia i dostawa

 1.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2.  Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.apscraft.pl) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 3.  Zamówienie dokonywane jest przez wybór towaru, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po potwierdzeniu wyboru, kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. Zamówienie towaru przez kupującego stanowi złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 4.  Cena podana przy każdym towarze jest obowiązującą w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz cła.

5. Do każdej przesyłki sprzedający dołączy paragon. Paragon jest wystawiany w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili zostaje zawarta umowa handlowa.

6. Na życzenie kupującego sprzedający wystawi fakturę VAT.

 1.  Widniejące na stronie APScraft.pl ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu. Koszt dostawy zamówionego towaru ponosi kupujący.
 2.  Sklep APScraft.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 3.  Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni od dnia złożenia (za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego sklepu) będą automatycznie anulowane.
 4.  Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupiony towar:
 5.  przedpłata na rachunek bankowy sklepu przelewem bankowym.
 6.  W wypadku wyboru przez kupującego opcji przedpłaty, zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie uznania rachunku bankowego sklepu kwotą należną tytułem ceny. Czas realizacji zamówienia 1 - 4 dni robocze.
 7.  Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście przez kupującego, po uprzednim uzgodnieniu dogodnego terminu, w siedzibie APScraft.pl bez dodatkowej opłaty.
 8.  Na całkowity koszt zakupu składa się koszt zakupionego towaru oraz koszty przesyłki.

14. Ze względu na bezpieczeństwo elementy kruche i łamliwe APScraft.pl wysyła zawsze w kartonowym opakowaniu jako paczkę pocztową priorytetową lub przesyłkę kurierską.

 1.  Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty wysyłki dotyczą wysyłek na teren Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki poza granice Polski koszty uzgadniane są indywidualnie.
 2.  Sprzedający powiadomi kupującego o terminie nadania przesyłki poprzez wiadomość e-mail. Jeżeli przesyłka nie dotrze do kupującego w terminie 14 dni liczonych od nadania przesyłki Sprzedający złoży reklamację u przewoźnika.
 3.  Zakupy powyżej 300 PLN, przy wyborze opcji zapłaty w formie przedpłaty na konto sprzedającego, wysyłane są na koszt APScraft.pl 

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1.  Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §4 pkt. 9  niniejszego Regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 1.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2.  Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się po adresem:

http://www.apscraft.pl/form_ods.pdf

 1.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły oferowany sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający zostanie poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 1.  Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez kupującego; kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy zwracanej.
 2.  Zwracany towar winien zostać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o odstąpieniu od umowy, odesłany na adres APSsystem Piotr Stafin, ul. Turystyczna 16/21, 44-335 . Termin jest zachowany, jeżeli kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 3.  Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 4.  Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5.  Sprzedający nie przyjmuje towaru zwracanego w formie przesyłek za pobraniem.

 

§5 Reklamacje

 1.  Sprzedający odpowiada wobec kupującego, w tym również klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.
 2.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres APSsystem Piotr Stafin, ul. Turystyczna 16/21, 44-335  , lub drogą elektroniczną na adres sklep@apscraft.pl

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1.  Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres APSsystem Piotr Stafin, ul. Turystyczna 16/21, 44-335. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 1.  Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 5 §5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 4 §5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

7. O przebiegu reklamacji oraz jej końcowym wyniku kupujący zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

 

§6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 1.  Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Zgodnie z w/w ustawą osoby zarejestrowane w bazie danych przedsiębiorcy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Dane osobowe klientów sklepu podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu APScraft.pl.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu sklepu APScraft.pl.

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r., Dz.U. z 2014r., poz. 827 oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 apscraft.pl nie gromadzi żadnych nazw lub innych informacji dotyczących tożsamości użytkownika na swojej stronie internetowej.
apscraft.pl będzie śledzić domeny, z których ludzie odwiedzają nasz sklep i analizować dane dotyczące trendów i statystyki.
apscraft.pl nie będzie ujawniać żadnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu lub karty kredytowej. Dane te niezbędne są jedynie do realizacji zamówień naszych klientów, a także do zapewnienia klientom informacji dotyczących tych zamówień.

Ochrona danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest firma APSsystem PIotr Stafin. Ul. Turystyczna 16/21, 44-335 Jastrzębie-Zdrój NIP 633-201-74-94 prowadząca sklep internetowy pod adresem APScraft.pl
 

Ochrona danych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 

Dane osobowe przetwarzane są: - w zakresie i celu niezbędnym do skorzystania z oferty sklepu internetowego apscraft.pl i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług;
 

- w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem;

- w zakresie i celu wynikającym z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591);


- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zakupu internetowego, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia.


 Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.


 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia. Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, a podczas transmisji dane podlegają szyfrowaniu.